Дружество Металургичен завод Подбрезова АД, съкратено МП АД (нататък „Оператор“) събира, обработва и използва личните данни в съответствие с Постановлението на Евтопейския парламент и съвет (ЕС) 2016/679 от 27.04.2016 г. за защита на физическите лица и за свобосно движение на такива данни и със закон № 18/2018 от Сборника със закони за защита на личните данни и прави всичко необходими, за да осигури съответствие с тези правни предписания.

Оператор: Металургичен завод Подбрезова АД, съкратено МП АД
Данни за контакт с отговорното лице: zodpovednaosobaZP@zelpo.sk
Бенефициенти или категория бенефициенти: Металургичен завод Подбрезова АД, Колкарен 35, 976 81 Подбрезова
Прехвърляне на лични данни в трета страна: няма
Период на съхраняване на личните данни: две години


Операторът
ще обработва личните данни само за целна, за която са били поискани. Операторът декларира, че ще използва личните данни само в съответствие с добрите нрави и ще действа по начин, който не противоречи на закона за защита на личните данни, нито на други общозадължителни правни предписания, както и няма да заобикаля тези предписания. След постигане на целта на обработването на личните данни операторът без излишно отлагане осигурява заличаването на личните данни, освен ако специален закон не изисква друго.Операторът осигурява достатъчна степен на защита на личните данни срещу увреждане, унищожаване, загуба, промяна, неправомерен достъп и разкриване, предоставяне или публикуване, както и срещу всякакви други недопустими начини на обработване и с тази цел е взел и взема достатъчно мерки за сигурност, съответстващи на начина на обработване на личните данни.Операторът ще обработва личните данни в съответствие с правата на засегнатото лице. Засегнатото лице има право да поиска от оператора потвърждение за това, дали се обработват личните данни, отнасящи се до него. Ако операторът обработва такива лични данни, засеганотото лице има право да поиска достъп до тези лични данни и информация за:

 • целта на обработването на личните данни,
 • категорията на обработваните лични данни,
 • идентификация на получателя или за категорията получатели, на когото са били или ще бъдат предоставени личните данни, най-вече за получателя в трета страна или за международната организация, ако това е възможно,
 • За периода на съхраняване на личните данни; ако това не е възможно, информация за категорията ан тяхното предназначение,
 • правото да поиска от оператора поправка на личните данни, отнасящи се до заегнатата страна, тяхното заличаване или ограничаване на обработването им, или за правото да се противопостави на обработването на личните данни,
 • правото да дава предложения за започване на действие според,
 • източника на личните данни, ако личните данни не са били поискани от засегнатото лице,
 • съществуването на автоматично индивидуално разрешение, включително профилирането.

 

МОЛБА ЗА ОФЕРТА (ЗАПИТВАНЕ, CALL BACK)
Предоставените лични данни ще се използват само с цел  изпращане на ценова оферта. Металургичен завод Подбрезова АД след изпълняване на целта на обработването на личните данни без излишно отлагане ликвидира личните данни. Металургичен завод Подбрезова АД осигурява достатъчна степен на защита на личните данни, ще обработва личните данни само в съответствие с добрите нрави и ще действа по начин, който не противоречи на закона за защите на личните данни, нито на други общозадължителни правни предписания, нито ще ги заобикаля.

Оператор: Металургичен завод Подбрезова АД, съкратено МП АД
Данни за контакт на отговорното лице: zodpovednaosobaZP@zelpo.sk
Получатели или категории получатели: Металургичен завод Подбрезова АД, Колкарен 35, 976 81 Подбрезова
Прехвърляне на данни в трета страна: няма
Период на съхраняване на личните данни: до снабдяване с офертата или след период от 2 години

Права на Предоставящия личните данни:

 • съгласието за обработване на личните данни може да се оттегли от заявителя по всяко време безплатно в писмена форма на адреса на Оператора.
 • заявителят има право да поиска от Оператора достъп до своите лични данни и право те да бъдат коригирани или заличени, или да се ограничи тяхното обработване, или правото да се противопостави на обработването, както и правото да се прехвърлят данни,
 • заявителят има право да защитава своите права с помощта на отговорно лице или с подаване на молба за разследване, оплакване, до надзорен орган, към Словашки институт за защита на личните данни по смисъла на §100 от закон № 18/2018 от Сборника със закони

Съгласявам се Операторът да обработва и да съхранява моите лични данни за евентуална промяна в офертата или с цел бъдещи контакти. Периодът на съхраняване на личните данни е 2 години.
Съгласявам се да ми бъде изпращана информация за новите продукти, абонаменти и промоции на предлаганите стоки (брошура).

 

БРОШУРА
С предоставянето на моя имейл адрес се съгласявам да ми се изпраща информация за новости по продуктите с помощта на брошура. Металургичен завод Подбрезова АД ще действа по начин, който не противоречи на закона за защита на личните данни, нито на други общозадължителни правни предписания, нито ще ги заобикаля.

Оператор: Металургичен завод Подбрезова АД, съкратено МП АД
Данни за контакт на отговорното лице: zodpovednaosobaZP@zelpo.sk
Получатели или категории получатели: Металургичен завод Подбрезова АД, Колкарен 35, 976 81 Подбрезова
Прехвърляне на данни в трета страна: няма
Период на съхранявне на личните данни: 2 години

Права на Предоставящия личните данни:

 • съгласието за обработване на личните данни може да се оттегли от заявителя по всяко време безплатно в писмена форма на адреса на Оператора.
 • Заявителят има право да поиска от Оператора достъп до своите лични данни и право те да бъдат коригирани или заличени, или да се ограничи тяхното обработване, или правото да се противопостави на обработването, както и правото да се прехвърлят данни,
 • Заявителят има право да защитава своите права с помощта на отговорно лице или с подаване на молба за разследване, оплакване, до надзорен орган, към Словашки институт за защита на личните данни по смисъла на §100 от закон № 18/2018 от Сборника със закони

Нямам навършени 16 години и моят родите, настойник, дава съгласието си да се обработват моите лични данни.
Имам навършени 16 години.

 

Засегнатото лице има право на това, операторът без излишно отлагане да коригира неправилните лични данни, които го засягат. Предвид целта на обработването на личните данни засегнатото лице има право да допълва непълните лични данни.

Засегнатото лице има право на това, операторът без излишно отлагане да заличи личните данни, които го касаят, ако:

 • личните данни вече не са необходими за целта, за която са били поискани или се обработват за друго,
 • засегнатото лице си оттегля съгласието, въз основа на което се извършва обработката на личните данни, и не съществува друго првно основание за обработване на личните данни,
 • засегнатото лице се противопоставя на обработването на личните данни и не приема никакви правомерни основания за обработване на личните данни
 • личните данни се обработват незаконно.

Засегнатото лице има право на това, операторът да ограничи обработването на личните данни, ако:

 • засегнатото лице оспорва верността на личните данни, и то по време, в което операторът има възможност да потвърди верността на личните данни,
 • обработването на личните данни е назконно и засегнаотото лице не изисква заличаване на личните данни, а само ограничаване на тяхното използване,
 • операторът вече не се нуждае от личните данни за целта на обработването на личните данни, но засегнатото лице има нужда от тях, за да предяви правна претенция или
 • засегнатото лице се противопоставя на обработването на личните данни.

Засегнатото лице има право да поиска личните данни, които го засягат и които е предоставило на оператора, в структуриран, текущо използван и разчитан електронно формат и има право да прехвърли тези лични данни на друг оператор, ако това е технически възможно. Правото на прехвърляне не се отнася за обработването на лични данни,  важни за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняване на публична власт, дадена на оператора.

Засегнатото лице има право да се противопостави на обработването на личните му данни по причина, касаеща работата по неговата конкретна ситуация в рамките на правомерния интерес на оператора, включително профилиране, основано на тези разпоредби. Операторът не може да продължава да обработва личните данни, ако не удостовери важни правомерни интереси за обработване на личните данни, които са с по-голяма тежест от правата или интересите на засегнатото лице, или причини за упражняване на правна претенция.

Засегнатото лице има право да се противопостави на обработването на личните данни, които се отнасят до него, с цел директен маркетинг, включително профилиране в областта, обхваната от директния маркетинг. Ако засегнатото лице се противопостави на обработването на личните данни с цел директен маркетинг, операторът не може да продължава да обработва личните данни с цел директен маркетинг.

Засегнатото лице има право да не бъде обвързана с решение, което се основава изцяло на автоматично обработване на лични данни, включително профилиране, и което има правни въздействия, които са свързани с него или съответно съществено му влияят, освен ако не се отнася за лични данни, необходими за сключване на договора или изпълнение на договора между засегнатото лице и оператора.

Засегнатото лице има право да подаде молба за разследване по смисъла на §100 от закон № 18/2018 от Сборника със закони за личните данни, ако има подозрение, че с неговите лични данни се борави по незаконен начин или ако с обработването на неговите лични данни или нарушаване на безопасността на обработването се е стигнало до нарушаване на неговите права.

Операторът или посредникът може при условия, регламентирани в специални предписания или с международен договор, с който е свързана Словашката република, да ограничи размера на задълженията и правата, ако такова ограничение е регламентирано с цел да осигури:

 • безопасност на Словашката република,
 • отбрана на Словашката република,
 • обществен ред,
 • изпълняване на задачи за целите на наказателното производство,
 • други важни цели от всеобщ публичен интерес на Европейския съюз или на Словашката република, най-вече предмет на важен стопански интерес или важен финансов интерес на Европейския съюз или на Словашката република, включително парични, бюджетни и данъчни задължения, задравеопазване или социално осигуряване,
 • защита на съдебната независимост и съдебното производство,
 • предотвратяване на нарушение на етиката в регулирани професии или в регулирани професионални дейности,
 • мониторираща функция, контролираща функция или регулираща функция, свързана с упражняване на публична власт,
 • защита на правата на засегнатото лице или на деуги лица,
 • упражняване на правна претенция,
 • стопанска мобилизация.

Засегнатото лице има право да пази своите права с помощта на отговорно лице или с подаване на молба за разследване, оплакване, до надзорен орган, към Словашки институт за защита на личните данни по смисъла на §100 от закон № 18/2018 от Сборника със закони.

Данни за контакт на отговорното лице: zodpovednaosobaZP@zelpo.sk